Category Archives: Uncategorised

ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΕΞΕΛΕΓΕΙ Ο ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ. ΑΞΙΟΣ!

ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΕΞΕΛΕΓΕΙ Ο ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ. ΑΞΙΟΣ!


Makarios of Christoupolis is the new Archbishop of Australia

Νέο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας εξέλεξε πριν από λίγο η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος εξέλεξε παμψηφεί τον Θεοφ. Επίσκοπο Χριστουπόλεως κ. Μακάριο νέο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας.

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος (Γρινιεζάκης) ἐγεννήθη εἰς τό Ἡράκλειον τῆς Κρήτης τῷ 1973. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου. Μετεξεπαιδεύθη εἰς τήν Χριστιανικήν Ἠθικήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Βοστώνης, (Master of Sacred Theology), εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς Ἐπιστήμης ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Harvard, (Master of Arts), καί εἰς τήν Βιοηθικήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Monash, (Master of Bioethics).

Τῷ 2002 ὑπέβαλε διδακτορικήν διατριβήν εἰς τήν Ἰατρικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης ὑπό τόν τίτλον: «Κλωνοποίηση: Θεραπευτικαί καί ἀναπαραγωγικαί προοπτικαί καί ἐνδεχόμεναι συνέπειες αὐτῆς» καί ἀνηγορεύθη Διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς μέ τόν βαθμόν «ἄριστα».

Ἀπό τοῦ ἔτους 2003 διδάσκει εἰς τήν Πατριαρχικήν Ἀκαδημίαν Ἡρακλείου Κρήτης, διετέλεσε δέ ἐπισκέπτης Καθηγητής διαφόρων Πανεπιστημίων, μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης καί αἱ Ἰατρικαί Σχολαί τῶν Πανεπιστημίων Κρήτης, Θεσσαλίας καί Ἀθηνῶν.

Τόν Μάϊον τοῦ 2015 ἐξελέγη πρῶτος Κοσμήτωρ τοῦ Τμήματος Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας. Ἐκάρη μοναχός καί ἐχειροτονήθη Διάκονος τήν 18ην Ὀκτωβρίου 1993, ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 25ην Ἰουνίου 1997, προεχειρίσθη δέ εἰς Ἀρχιμανδρίτην τήν 23ην Ἀπριλίου 1998, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη, ἐνῶ τήν Κυριακήν τοῦ Πάσχα τοῦ 2008, ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος τοῦ ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τό Φανάριον.

Ὑπηρέτησεν εἰς πολλάς ἐπιτελικάς θέσεις ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κρήτης μέχρι καί τῆς εἰς ἐπίσκοπον ἐκλογῆς του. Ἵδρυσε καί διευθύνει τήν Ἐκδοτικήν Σειράν «Παντοδαπά τῆς Βιοηθικῆς», ἡ ὁποία τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἥτις, τῷ 2009, ὥρισεν αὐτόν μέλος εἰς τήν Πανορθόδοξον Ἐπιτροπήν Βιοηθικῆς.

Τήν 27ην Ἀπριλίου 2015 ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως, χειροτονηθείς ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, τήν 16ην Μαΐου τοῦ ἰδίου ἔτους, ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ἀναλαμβάνων τά ὑπό τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ἀνατεθέντα αὐτῷ καθήκοντα εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἐσθονίας, προκειμένου νά ὀργανώσῃ τό θεολογικόν καί κατηχητικόν ἔργον αὐτῆς. Μετεῖχεν εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν Κρήτην, τῷ 2016, ὡς σύμβουλος τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου


The Holy Synod unanimously voted for Bishop Makarios of Christoupolis to be the new Archbishop of Australia.

Makarios was born in Heraklion, Crete, in 1973. He studied at the Higher Ecclesiastical School of Athens and the Theological School of the National and Kapodistrian University of Athens. He had a Master of Sacred Theology at the University of Boston, a Master of Arts in History of Science at Harvard and a Master of Bioethics at Monash University.

His doctoral dissertation was received and passed with an “Excellent” score from the Medical School of the University of Crete. The work was published under the title, Cloning: Social, Ethical and Theological Components.

Since 2003 he has been teaching at the Higher Ecclesiastical Academy of Heraklion. He has occasionally taught courses at various universities, including Hellenic College, the Medical Schools of the Universities of Crete, Thessaly and Athens.

In May 2015 he was elected First Dean of the Theological Seminar of the Autonomous Church of Estonia.

After many years in priestly positions, on the Easter Sunday of 2008, the Ecumenical Patriarch, Bartholomew appointed him Archimandrite of the Ecumenical Throne at the Phanar.

He served in many senior positions in the Holy Archdiocese of Crete until he was elected bishop.

He founded and runs the Publishing Series “All About Bioethics”, which is under the auspices of the Church Mother of Constantinople.
On April 27, 2015, he was unanimously elected Bishop of Christopoulis by the Holy Synod of the Ecumenical Patriarchate.

He attended the Holy and Great Synod of the Orthodox Church of Crete in 2016 as a counselor to the Ecumenical Patriarchate Delegation.

Source: Romfea.gr

The JUNE edition of VEMA is available in Greek and English

The JUNE edition of VEMA is available in Greek and English

Εκδόθηκε το τεύχος του ΙΟΥΝΙΟΥ της δίγλωσσης μηνιαίας εφημερίδας, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, ΤΟ ΒΗΜΑ.

Για το Ελληνικό τμήμα της εφημερίδας, πατήστε εδώ: ΤΟ ΒΗΜΑ
Για το Αγγλικό τμήμα της εφημερίδας, πατήστε εδώ: VEMA

The JUNE edition of VEMA is available in Greek and English!

Click on the following link for the Greek version: TO BHMA
Click on the following link for the English version: VEMA

The 7th Assembly of Canonical Orthodox Bishops of Australia and Oceania 08.02.2018

The 7th Assembly of Canonical Orthodox Bishops of Australia and Oceania 08.02.2018

The members of the 7th Episcopal Assembly of Oceania met in Sydney in the Central Offices of the Greek Orthodox Archdiocese of Australia on Thursday 8th February, 2018 under the ex officio chairmanship of His Eminence Archbishop Stylianos of Australia.
Once again, the opportunity was given for the Hierarchs of this Assembly to affirm and reinforce their unity in the Orthodox faith.
Present were: His Eminence Archbishop Stylianos (Ecumenical Patriarchate); His Eminence Metropolitan Basilios (Antiochian Church); His Grace Bishop Siluan (Serbian Church); His Grace Bishop Mihail (Romanian Church); His Grace Bishop Ezekiel (Assistant Bishop); His Grace Bishop Seraphim (Assistant Bishop); His Grace Bishop Iakovos (Assistant Bishop); Fr Amphilochios Vasiltsotelis (Ecumenical Patriarchate, New Zealand); Fr Michael Protopopov (Russian Church) and Fr Michael Solomko (Ukrainian Church).

In the opening session, the Chairman, His Eminence Archbishop Stylianos of Australia welcomed all Hierarchs οn behalf of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew. He noted the contribution and support, towards the work of the Assembly, of His Eminence Archbishop Paul (Saliba) (Antiochian Church), who reposed in the Lord, after a long and blessed episcopal ministry.
His Eminence Metropolitan Basilios, from the Antiochian Church, who attended the Assembly for the first time, was also welcomed and congratulated for his recent elevation to the episcopacy.
Following this, all Hierarchs were provided with the opportunity to raise common concerns confronting the Orthodox Churches in Oceania and benefit from the experience of fellow bishops.
The Assembly deliberated οn the following pastoral challenges confronting the Orthodox Churches of Australia and New Zealand, and in light of the discussions that ensued, rendered the following decisions:
See Communique.pdf

Epiphany Festival 2018 – Yarra Bay NSW, officiated by His Grace Bishop Seraphim of Apollonia 07.01.2018

Epiphany Festival 2018 – Yarra Bay NSW, officiated by His Grace Bishop Seraphim of Apollonia 07.01.2018

Την Κυριακή 7 Ιανουαρίου, στην παραθαλάσσια τοποθεσία Yarra Bay, Bicentennial Park, πραγματοποιήθηκε ο Κοινός Εορτασμός των Θεοφανείων στον οποίο συμμετείχαν όλες οι Ενορίες- Κοινότητες του Σύδνευ. Την τελετή της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ.
Tον Σταυρό ανέσυρε ο κ. Δημήτριος Χατζητουλoύσης από την Ενορία του Καθεδρικού Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Redfern).
Μετά την τελετή ακολούθησε υπαίθριο ελληνικό πανηγύρι με παραδοσιακούς χορούς και ζωντανή μουσική.

On Sunday 7 January 2018 all the Greek Orthodox Parishes- Communities of Sydney celebrated the combined annual Epiphany Day Festival at Yarra Bay, Bicentennial Park NSW.  At 12.30 pm the service of the Blessing of the waters with the Holy Cross was performed by His Grace Bishop Seraphim of Apollonia.
The diver who retrieved the Holy Cross  was Dimitrios Hatzitoulousis, parishioner of the Cathedral of the Annunciation in Redfern.
Following the service, the traditional Greek Glendi took place with traditional dancing and live music.

 

The annual cutting of the Vasilopita 2018 by His Eminence Archbishop Stylianos of Australia

The annual cutting of the Vasilopita 2018 by His Eminence Archbishop Stylianos of Australia

The annual cutting of the Vasilopita 2018 by His Eminence Archbishop Stylianos of Australia at St Eustathios Church, South Melbourne on the 2/1/2018 and at the Archdiocese Main Hall, Redfern NSW on the 3/1/2018.

Η κοπή της Βασιλόπιττας από τον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Αυστραλίας κ.κ. Στυλιανόν εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Ευσταθίου, South Melbourne στις 2/1/2018 και εις την Αίθουσα της Αρχιεπισκοπής , Redfern NSW στις 3/1/2018.

His Eminence Archbishop Stylianos of Australia, presided at the Great Vespers Service at St Stephanos, Hurlstone Park NSW on the 26/12/2017.

His Eminence Archbishop Stylianos of Australia, presided at the Great Vespers Service at St Stephanos, Hurlstone Park NSW on the 26/12/2017.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανός ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε κατά τόν Μεγ. Ἑσπερινόν εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου ἐνδόξου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου εἰς Hurlstone Park (26-12-17)

His Eminence Archbishop Stylianos, Primate of the Greek Orthodox Church of Australia, presided at the Great Vespers Service, on the 26 December, at St Stephanos, Hurlstone Park NSW.

St. Spyridon Great Vespers Service, presided by His Eminence Archbishop Stylianos

St. Spyridon Great Vespers Service, presided by His Eminence Archbishop Stylianos

Τελέστηκε το απόγευμα της Δευτέρας 11 Δεκεμβρίου, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, Kingsford NSW, για τη Μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθούντος του Θαυματουργού, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Στυλιανού με την συμμετοχή του ιερού κλήρου του Σύδνεϋ και την παρουσία πλήθους πιστών.
On the 12 of December, feast day of St. Spyridon the Wonderworker, His Eminence Archbishop Stylianos, Primate of the Greek Orthodox Church of Australia, presided at the Great Vespers Service, on the 11 December 7:30pm, at Saint Spyridon Church, Kingsford NSW.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανός ὑποδέχθηκε τόν πρίγκιπα Νικόλαον μετά τῆς Συζύγου του πριγκίπισσα Τατιάνα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανός ὑποδέχθηκε τόν πρίγκιπα Νικόλαον μετά τῆς Συζύγου του πριγκίπισσα Τατιάνα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανός ὑποδέχθηκε εἰς τά ἐν Σύδνεϋ Κεντρικά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς τόν πρίγκιπα Νικόλαον, ἐκ τῶν τέκνων τοῦ τέως Βασιλέως τῆς Ἑλλάδος Κωνσταντίνου ΙΙ, μετά τῆς Συζύγου του πριγκίπισσας Τατιάνας. Τό πριγκιπικό ζεῦγος συνωδεύονταν ἀπό τόν κ. Νικ. Παπαναστασίου (5/10/2017).

October 2017 – Community Awareness Month

October 2017 – Community Awareness Month

His Eminence Archbishop Stylianos, Primate of the Greek Orthodox Church of Australia officially launched “October 2017” Community Awareness Month on the evening of Tuesday 26th September 2017, organized by the Greek Welfare Center of the Greek Orthodox Archdiocese of Australia.

The month of October is significant, as it has always been designated to highlight the Centre’s services, which includes various Festivities and the ‘Annual Walkathon’.

The evening included an Awards Ceremony to honour our volunteers for their generous support to the Centre’s programs.

“Graduation Diplomas” were also presented by His Eminence Archbishop Stylianos to pre-schoolers attending the Centre’s Playgroups.

Μνήμῃς  τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς εἰς τήν Μεγαλόνησον Κύπρον.

Μνήμῃς τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς εἰς τήν Μεγαλόνησον Κύπρον.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανός ἐτέλεσεν Τρισάγιον εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (Redfern), ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων καί πασῶν τῶν Ἑλληνοκυπρίων Ἀδελφῶν ἡμῶν ἐπί τῇ θλιβερᾷ μνήμῃ τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς εἰς τήν Μεγαλόνησον Κύπρον. Συμπροσευχόμενοι ἦσαν ὁ Διευθυντής τοῦ Προεδρικοῦ Γραφείου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Μιχαήλ Σοφοκλέους, ἡ Ὑπάτη Ἁρμοστής Ἐξοχωτάτη Μάρθα Μαυρομμάτη, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κυπριακῆς Λέσχης κ. Πανῖκος Ἀχιλλέως, ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Κοινότητος κ. Τσιούρης, τά Μέλη τοῦ ἐν Σύδνεϋ Ἑλληνικοῦ Παραρτήματος τῶν Παλαιῶν Πολεμιστῶν καί ἄλλων παροικιακῶν ὀργανώσεων καί πλῆθος πιστῶν (Κυριακή, 16 Ἰουλίου 2017).

 Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανός παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον Δεῖπνον ἐν τῷ Ὁμογενειακῷ Κέντρῳ τῆς Ἑλληνικῆς Κυπριακῆς Λέσχης Ν.Ν.Ο., πρός τιμήν τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Προεδρικοῦ Γραφείου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Μιχαήλ Σοφοκλέους, ὁ ὁποῖος καί ἐκπροσωποῦσε τόν Πρόεδρον τῆς Κύπρου κ. Νικόλαον Ἀναστασιάδην εἰς τάς ἐν Σύδνεϋ γενομένας ἐκδηλώσεις μνήμης ἀπό τήν ἐπάρατον εἰσβολήν τῆς Κύπρου τῆς 20ῆς Ἰουλίου 1974. Εἰς τήν ἐν λόγῳ ἐκδήλωσιν παρευρέθησαν ἡ Ἐξοχωτάτη κα Μάρθα Μαυρομμάτη, Ὑπάτη Ἁρμοστή τῆς Κύπρου ἐν Καμπέρρᾳ, ὁ κ. Πανῖκος Ἀχιλλέως, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κυπριακῆς Λέσχης, καί πλῆθος παραγόντων τῆς Παροικίας (Δευτέρα, 17 Ἰουλίου 2017)