Διεύθυνση: 29 Ronald St.
Robinvale, VIC 3549

Τηλ: (03) 5026 3965 (c/o κ. Ἀθανάσιος Παναγόπουλος)

Πανήγυρις: 23ην Απριλίου

Ὁ Ναός ἐξυπηρετεῖται ἀπό τόν Πρεσβ. κ. Κυριακόν
Περιπετσάκην