Διεύθυνση: 2-4 Parsons Ave, Springvale, VIC 3171

Τηλ: (03) 9547 8610
Φαξ: (03) 9540 8515

Πανήγυρις: 18ην Ιανουαρίου καί 2αν Μαΐου

Σύναξις ἡλικιωμένων: Κάθε Τρίτη 8.00 πμ-1.00 μμ

Ιερατικώς Προϊστ.: Οἰκον. κ. Εὐστάθιος Λαδἀς
Τηλ.: (03) 9547 0747
Κινητό: 0418 526 056
Εξομολόγος: όχι