Διεύθυνση: 22 Dianella Drive
Dianella, WA 6059

Τηλ: (08) 9375 1222
Φαξ: (08) 9375 1222

Ιστοσελίδα: www.stnektarioswa.org.au

Πανήγυρις: 9ην Νοεμβρίου

Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Τετάρτη 7-8 μμ
Συνάντηση Nεολαίας: Δευτέρα 7.00 μ.μ.

 Ιερατικώς Προϊστ: Πρεσβ. κ. Ιωάννης Αθανασίου
Τηλ (08) 9389 1085
Κινητό: 0411 061 554
e-mail: frjohn@stnektarioswa.org.au
Εξομολόγος: όχι