Διεύθυνση: 87 Beaulah Rd.
Norwood, SA 5067
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O.Box 277
Kent Town, SA 5071

Τηλ / Φαξ: (08) 8362 4139

e-mail: prophetelias@esc.net.au
Ιστοσελίδα: www.prophetelias.blogspot.com

Πανήγυρις: 20ην Ιουλίου

Κύκλος Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καί Χριστιανική
Νεολαία: Τετάρτη 7.00-8.00 μμ
Τμήματα Ἑλληνικῶν Παραδοσιακῶν Χορῶν.

Ιερατικώς Προϊστ: Οἰκον. κ. Σταύρος Ψαρομμάτης
Τηλ.: (08) 8431 7789
Κινητό: 0412 710 037
Εξομολόγος: ναι