Μνήμῃς  τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς εἰς τήν Μεγαλόνησον Κύπρον.

Μνήμῃς τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς εἰς τήν Μεγαλόνησον Κύπρον.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανός ἐτέλεσεν Τρισάγιον εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (Redfern), ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων καί πασῶν τῶν Ἑλληνοκυπρίων Ἀδελφῶν ἡμῶν ἐπί τῇ θλιβερᾷ μνήμῃ τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς εἰς τήν Μεγαλόνησον Κύπρον. Συμπροσευχόμενοι ἦσαν ὁ Διευθυντής τοῦ Προεδρικοῦ Γραφείου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Μιχαήλ Σοφοκλέους, ἡ Ὑπάτη Ἁρμοστής Ἐξοχωτάτη Μάρθα Μαυρομμάτη, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κυπριακῆς Λέσχης κ. Πανῖκος Ἀχιλλέως, ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Κοινότητος κ. Τσιούρης, τά Μέλη τοῦ ἐν Σύδνεϋ Ἑλληνικοῦ Παραρτήματος τῶν Παλαιῶν Πολεμιστῶν καί ἄλλων παροικιακῶν ὀργανώσεων καί πλῆθος πιστῶν (Κυριακή, 16 Ἰουλίου 2017).

 Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανός παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον Δεῖπνον ἐν τῷ Ὁμογενειακῷ Κέντρῳ τῆς Ἑλληνικῆς Κυπριακῆς Λέσχης Ν.Ν.Ο., πρός τιμήν τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Προεδρικοῦ Γραφείου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Μιχαήλ Σοφοκλέους, ὁ ὁποῖος καί ἐκπροσωποῦσε τόν Πρόεδρον τῆς Κύπρου κ. Νικόλαον Ἀναστασιάδην εἰς τάς ἐν Σύδνεϋ γενομένας ἐκδηλώσεις μνήμης ἀπό τήν ἐπάρατον εἰσβολήν τῆς Κύπρου τῆς 20ῆς Ἰουλίου 1974. Εἰς τήν ἐν λόγῳ ἐκδήλωσιν παρευρέθησαν ἡ Ἐξοχωτάτη κα Μάρθα Μαυρομμάτη, Ὑπάτη Ἁρμοστή τῆς Κύπρου ἐν Καμπέρρᾳ, ὁ κ. Πανῖκος Ἀχιλλέως, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κυπριακῆς Λέσχης, καί πλῆθος παραγόντων τῆς Παροικίας (Δευτέρα, 17 Ἰουλίου 2017)

Leave a Reply